Je browser is verouderd!

Voor meer veiligheid, snelheid en om volledig te profiteren van alle functionaliteiten van de Fix MyStreet Wallonia-site, vragen we je je browser te updaten of over te schakelen naar een moderne browser:

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van portal “FixMyStreet Wallonie” (V 1.0.0)

Het doel van onderstaande bepalingen is om de voorwaarden vast te stellen waaronder Be WaPP je toegang geeft tot het portal “FixMyStreet Wallonie”.

FixMyStreet Wallonie is een initiatief van Be WaPP vzw - geïnspireerd op FixMyStreet Brussel van de CIBG, op initiatief van Brussel Mobiliteit.

De website en mobiele app zijn ontwikkeld en worden onderhouden door Be WaPP (btw-nummer: BE 0697.701.204), met maatschappelijke zetel te Chaussée de Liège 221, 5100 Namen.

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Be WaPP geeft je toegang tot ”FixMyStreet Wallonie” en de informatie die deze app bevat, op voorwaarde dat je zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden op deze pagina “Gebruiksvoorwaarden”. Door de website “FixMyStreet Wallonie” en de informatie daarop te raadplegen, ga je akkoord met deze voorwaarden. Be WaPP kan ze op elk moment wijzigen.

2. Gebruik van “FixMyStreet Wallonie”

Be WaPP geeft je toegang tot “FixMyStreet Wallonie”. De gebruiker verbindt zich ertoe de website en de mobiele app te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving en de wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag hem niet gebruiken op een manier die de belangen van Be WaPP, zijn leveranciers en/of partners schade toebrengt.

3. Garanties en beperkingen van aansprakelijkheid voor het gebruik van de portal “FixMyStreet Wallonie”

In het algemeen kunnen Be WaPP, zijn verschillende partners en Be WaPP vzw in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, of welke andere schade dan ook die het gevolg is van het gebruik van “FixMyStreet Wallonie” of van de onmogelijkheid om deze tool om welke reden dan ook te gebruiken, ongeacht of de aansprakelijkheid contractueel, delictueel of quasi-delictueel is, of dat ze is gebaseerd op een foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs indien de vzw Be WaPP op de hoogte zou zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

3. 1. Informatie

Als portalbeheerder gebruikt Be WaPP alle redelijke middelen om actuele informatie te publiceren op de portal en de mobiele app “FixMyStreet Wallonie”.  De vzw garandeert echter niet de toereikendheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch garandeert ze dat de bovengenoemde website in alle opzichten permanent volledig en actueel is.  Deze portal kan onnauwkeurige inhoudelijke informatie, technische onnauwkeurigheden of schrijffouten bevatten.  Deze informatie wordt alleen bij wijze van aanwijzing verstrekt en kan periodiek worden gewijzigd. Be WaPP kan te allen tijde en zonder waarschuwing verbeteringen en/of aanpassingen in de website en mobiele app aanbrengen.

Het gebruik van deze website, en dus ook van de verkregen informatie of de elementen die tijdens het gebruik van de dienst werden gedownload, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Be WaPP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.

De gebruiker erkent voorts dat hij als enige verantwoordelijk is voor enige schade aan zijn computersysteem of voor het verlies van gegevens na het downloaden van enige inhoud.

3. 2. Toegang tot “FixMyStreet Wallonie”

Deze website wordt aangeboden op basis van een “as is”-service en de toegankelijkheid ervan hangt af van de beschikbaarheid. Als portalbeheerder kan Be WaPP vzw niet garanderen dat de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, dat de met de dienst verkregen resultaten accuraat en/of betrouwbaar zullen zijn, of dat eventuele fouten in de gebruikte software zullen worden gecorrigeerd.

3. 3. Hyperlinks

De portal “FixMyStreet Wallonie” bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen, die je uitsluitend ter informatie ter beschikking worden gesteld. De vzw Be WaPP heeft geen controle over deze sites en de informatie die ze bevatten en kan daarom geen enkele garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

De vzw Be WaPP wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongepaste, onwettige of illegale inhoud op de hyperlinks en voor alle schade die kan voortvloeien uit de raadpleging ervan.

Als je een hyperlink van jouw site naar de portal van Be WaPP wilt maken, vragen we je eerst contact op te nemen met de webmaster (info@bewapp.be). Die laat je dan zo snel mogelijk weten of je verzoek in aanmerking komt.

3. 4. Handelingen van internetgebruikers

De vzw Be WaPP kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de handelingen van internetgebruikers.

3. 5. Verantwoordelijkheid van de gemeenten

Alleen de gemeente heeft een bestuurlijke politiebevoegdheid zoals bedoeld in artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Ze is dan ook verantwoordelijk voor het gebruik dat ze maakt van de informatie die haar wordt toegezonden.

Be WaPP wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik door de gemeenten van de informatie op deze website en/of de mobiele app.

3. 6. Verantwoordelijkheid van andere terreinbeheerders

De andere beheerders op de beheersportal van FixMyStreet Wallonie zijn ook verantwoordelijk voor het gebruik dat ze maken van de informatie die aan hen wordt doorgegeven. 

Be WaPP wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website door andere terreinbeheerders.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op “FixMyStreet Wallonie”, evenals de samenstelling en opstelling ervan (teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, video’s, software, database, gegevens, enz.) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Be WaPP vzw.

De namen en logo’s van Be WaPP die op deze website voorkomen, zijn beschermde merken en/of handelsnamen. De merken van de website “Fix My Street Wallonie” mogen niet worden gebruikt in verband met enig ander product of enige andere dienst dan die van deze site of van Be WaPP, op welke manier dan ook die verwarring zou kunnen veroorzaken ​​bij consumenten of die de waarde van de vzw Be WaPP zou aantasten of haar in diskrediet zou brengen.

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd om dit te doen, mag de gebruiker deze website in geen geval - noch geheel noch gedeeltelijk - kopiëren, reproduceren, vertalen, weergeven, wijzigen, doorgeven, publiceren, aanpassen, distribueren, verspreiden, licentiëren, overdragen, verkopen, op welk medium dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vzw Be WaPP. Elke overtreding kan leiden tot burgerlijke en strafprocedures.

5. Privacybeleid

5. 1. Principes

“FixMyStreet Wallonie” wil zich graag aanpassen aan de nieuwe digitale realiteit en aan de nieuwe bepalingen van de Europese wetgeving.

“FixMyStreet Wallonie” verbindt zich ertoe zich te zullen houden aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Deze verordening versterkt de rechten van Europese burgers en geeft hen meer controle over hun persoonsgegevens, met name door een uniform wettelijk kader te bieden.

De vzw Be WaPP, uitgever van “FixMyStreet Wallonie”, heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens opgesteld, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die op dit gebied van toepassing zijn.

Deze rubriek beantwoordt de volgende vragen over het gebruik van je persoonsgegevens:

5. 2. Welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel (en)?

Be WaPP verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om een ​​specifieke functie te vervullen. Deze informatie wordt niet hergebruikt voor andere doeleinden:

De potentieel verzamelde gegevens zijn:

Voor- en achternaam van de persoon
Type profiel van de persoon
E-mailadres van de persoon
Telefoonnummer van de persoon

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met het volgende doel voor ogen:

Beheerders toestaan contact op te nemen met personen die problemen hebben gemeld of gedocumenteerd, om ze op de hoogte te houden van de behandeling van het probleem, of als ze opheldering over de problemen in kwestie nodig hebben.

5. 3. Wie kan toestemming geven?

De gebruiker bevestigt zijn aansluiting en geeft zijn duidelijke, expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn gegevens.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken (zie 5.7).

Door gebruik te maken van de diensten van de website “FixMyStreet Wallonie”, verklaart de gebruiker, in overeenstemming met het Belgisch en Europees burgerlijk recht, dat hij bevoegd is om zijn rechten te doen gelden, of - als hij minderjarig is - dat hij de geldige voorafgaande toestemming heeft verkregen van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Be WaPP waakt over de privacy van minderjarigen en moedigt ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan om actief betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen.

Minderjarigen onder de 16 jaar kunnen in geen geval zelf toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor het gebruik van deze site.

Be WaPP kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de diensten werden gebruikt zonder het bovenstaande toezicht en toestemming.

5. 4. Wie is de ontvanger van de persoonsgegevens?

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden voorbehouden voor het exclusieve gebruik van de verwerkingsverantwoordelijke. Ze worden in geen geval overgedragen aan een derde partij of aan een staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

5. 5. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Voor de website en mobiele app “FixMyStreet Wallonie” is de verwerkingsverantwoordelijke:

Be WaPP vzw
Chaussée de Liège 221, 5100 Namen
Tel.: 081 32 26 40
E-mail: info@bewapp.be

5. 6. Hoe gebeurt de verwerking van je persoonsgegevens?

De gegevens van de gebruiker worden op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier gebruikt voor de directe verwerking van diens verzoeken of berichten of de acties waaraan hij via de website deelneemt. Ze worden verwerkt om een ​​passende beveiliging van persoonsgegevens te garanderen, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies.

5. 7. Welke rechten kan je uitoefenen op je persoonsgegevens?

Overeenkomstig de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft de gebruiker volledige inzage in de manier waarop zijn gegevens worden verwerkt.

De gebruiker kan de rechten die hieronder aan hem worden toegekend, doen gelden door de verwerkingsverantwoordelijke een ondertekend en gedateerd verzoek te sturen, vergezeld van een dubbelzijdige kopie van zijn identiteitskaart, die hij ter plaatse overhandigt of per post verstuurt naar het volgende adres –

Be WaPP vzw
Chaussée de Liège 221, 5100 Namen
Tel.: 081 32 26 40
E-mail: info@bewapp.be

– of via een ander telecommunicatiemiddel.

Als het verzoek ter plaatse wordt afgeleverd, geeft de persoon die het ontvangt onmiddellijk een gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging af aan de aanvrager.

Indien je geen voldoening krijgt voor een verzoek met betrekking tot je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, via e-mail: info@bewapp.be of per post op het volgende adres: Délégué à la Protection des Données, Be WaPP asbl, Chaussée de Liège 221, 5100 Namen.

5. 7. 1. Recht op inzage

De gebruiker van de portal heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke in begrijpelijke vorm uitsluitsel te verkrijgen over de gegevens die verwerkt worden, alsook over alle informatie die beschikbaar is met betrekking tot de oorsprong van die verwerking.

De informatie wordt onverwijld en uiterlijk binnen de dertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

5. 7. 2. Recht op rectificatie

De gebruiker heeft het recht om kosteloos eventuele onjuiste persoonsgegevens over hem te laten corrigeren en alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te laten wissen of verwijderen, en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan opname, mededeling of opslag verboden is of die zijn bewaard buiten de toegestane periode om.

Rechtzettingen of wissingen van de gevraagde gegevens moeten door de verwerkingsverantwoordelijke binnen een maand na de indiening van het verzoek worden meegedeeld aan de gebruiker en aan degenen aan wie de onjuiste, onvolledige en irrelevante gegevens zijn meegedeeld, tenzij kennisgeving aan deze ontvangers onmogelijk of onevenredig veel moeite kost.

5. 7. 3. Recht van bezwaar

De gebruiker heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende ernstige en legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij die gegevens werden verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting, indien ze nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of indien ze worden gebruikt voor een doel waarvoor de gebruiker op ondubbelzinnige wijze toestemming heeft gegeven;

Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, mogen die gegevens niet langer door de verwerkingverantwoordelijke worden verwerkt.

5. 7. 4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract;

de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

5. 7. 5. Recht om vergeten te worden en recht om gegevensverwerking te beperken

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen. Hij heeft ook het recht om het gebruik van zijn persoonsgegevens te beperken. In beide gevallen moet aan de voorwaarden van de regelgeving worden voldaan. De gebruiker kan de verwijdering van zijn persoonsgegevens aanvragen via de volgende link:

info@bewapp.be

Het gegevensbeschermingsbeleid doet geen afbreuk aan de rechten waarover Be WaPP vzw beschikt met betrekking tot bepaalde gebruikers, indien een contract, de wet of enig ander document van contractuele, regelgevende of juridische aard hem toestemming verleent tot uitgebreidere verrichtingen. In dit geval geldt de meest gunstige norm voor de vzw Be WaPP.

5. 8. Waarvoor worden cookies gebruikt?

De website “FixMyStreet Wallonie” is bedoeld om bezoekers te informeren over het gebruik van wat de wet omschrijft als “informatie die is opgeslagen in de eindapparatuur van een eindgebruiker” en wat gewoonlijk “cookies” wordt genoemd.

Een cookie is een bestand dat door de server van de website “FixMyStreet Wallonie” wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer. Het houdt de bezochte website bij en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie met betrekking tot dit bezoek.

De gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer weigeren door zijn browser op een passende manier te configureren. Deze weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de portal echter verhinderen.

5. 8. 1. Functionele cookies:

Cookies die specifiek zijn voor de website “FixMyStreet Wallonie” en die worden gebruikt om een comfortabel beheer van de functies van de site mogelijk te maken. De volgende gegevens worden door onze cookies opgeslagen:

- We slaan in een cookie de taal op die de gebruiker tijdens zijn bezoek aan de website heeft gebruikt, zodat die vervolgens direct opnieuw kan worden geladen in de taal die de gebruiker tijdens zijn laatste bezoek heeft gekozen. Deze cookie is een jaar geldig;
- We slaan in een cookie de referentietaal op voor weergave van de gekozen kaart, zodat we de kaart opnieuw kunnen plaatsen in de geselecteerde taal. De standaard weergavetaal is het Frans. Deze cookie is een jaar geldig.
- We slaan in een cookie de informatie op dat de gebruiker de cookiebanner heeft gesloten, zodat deze niet bij elk bezoek aan de website opnieuw wordt voorgesteld. Deze cookie is een jaar geldig.

5. 8. 2. Statistische cookies:

De website “FixMyStreet Wallonie” maakt gebruik van de diensten van “Google Analytics” om het aantal bezoeken door en het gedrag van gebruikers van haar site te analyseren.

Statistische cookies delen de website “FixMyStreet Wallonie” bijvoorbeeld het aantal bezoekers, hun geografische locatie, hun traject op de website mee (hoe ze daar zijn gekomen, via welke pagina, de daaropvolgende pagina's tijdens hun sessie en de pagina waarlangs ze de site verlieten), het tijdstip van hun bezoek... Deze cookies zijn anoniem en hun levensduur kan oplopen tot 2 jaar.

5. 9. Welke beveiligingsmaatregelen worden er genomen om je gegevens te beschermen?

5. 9. 1. Kwaliteit

De website “FixMyStreet Wallonie” doet er alles aan om onnauwkeurige, onvolledige, irrelevante of verboden gegevens te corrigeren of te verwijderen, en om ze up-to-date te houden.

5. 9. 2. Vertrouwelijkheid

Enerzijds zorgt de website “FixMyStreet Wallonie” ervoor dat personen die onder haar gezag werken, slechts die gegevens kunnen inkijken en verwerken die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of die essentieel zijn voor de vereisten van de dienst. Anderzijds ziet ze erop toe dat diezelfde personen worden geïnformeerd over de principes en vereisten van de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.

5. 9. 3. Veiligheid

Om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen, heeft de website “FixMyStreet Wallonie” passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, tegen onopzettelijk verlies, tegen wijziging of inzage, dan wel tegen enige andere vorm van ongeoorloofde verwerking van informatie die op de portal is ontvangen.

De genomen maatregelen hebben een passend beschermingsniveau, rekening houdend met de kosten die met de toepassing ervan gepaard gaan, de stand van de techniek ter zake, de aard van de te beschermen gegevens en de mogelijke risico's.

5. 10. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden momenteel bewaard zonder tijdsbeperking. De gegevens worden echter na een periode van twee jaar geanonimiseerd. In dat geval kan de gebruiker altijd vragen om zijn persoonsgegevens te wissen, via info@bewapp.be

5. 11. Is er een register voor de verwerking van persoonsgegevens?

Overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), houdt de vzw Be Wapp een register bij voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. 12. Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Als de gebruiker van mening is dat de persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de Europese verordening, kan hij in geval van moeilijkheden bij de uitoefening van bovengenoemde rechten of niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit de verordening, kosteloos een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

De gebruiker beschikt verder over een effectief rechtsmiddel met betrekking tot bepaalde handelingen en beslissingen van de toezichthoudende autoriteit, indien deze laatste een juridisch bindende uitspraak doet of de gebruiker niet binnen drie maanden informeert over de voortgang of het resultaat van zijn klacht.

6. Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en de Europese verordening. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst, wordt onderworpen aan een verzoeningsprocedure.  Mislukt de verzoeningspoging, dan wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen (België).

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en elke waarschuwing erin in elektronische vorm wordt aanvaard in elke juridische of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde basis en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die zijn aangemaakt en worden bewaard in gedrukte vorm.

7. Contact

Be WaPP vzw

Chaussée de Liège 221, 5100 Namen

Tel.: 081 32 26 40

E-mailadres waarop je ons kunt bereiken voor elk verzoek betreffende de rechten van personen: 

info@bewapp.be

De mobiele app gratis downloaden

Zie je een probleem in de openbare ruimte? Meld het dan direct bij je gemeente!
Het is eenvoudig en effectief: lokaliseer met een paar klikken het probleem, maak er een foto van en je melding wordt naar de bevoegde manager gestuurd!

Logo iOS Store - FixMyStreet WallonieLogo Android Store - FixMyStreet Wallonie
Hulp nodig